Điều khoản & điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

của công ty
HEMP SAPA s.r.o.
trụ sở đã đăng ký tại Křižovnická 86/6, Prague 1 – Old Town, mã bưu điện: 110 00
mã số thuế: 06116329
được liệt kê trong Sổ đăng ký thương mại, lưu trữ bởi Tòa án thành phố ở Prague, Mục C, Phụ lục số 276405
Loại hình kinh doanh: thương mại điện tử
tại trang web: www.hempsapa.com

GIỚI THIỆU

1.1. Các Điều khoản & Điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện” hoặc “ĐK & ĐK”) của công ty HEMP SAPA s.r.o, trụ sở đã đăng ký tại Křižovnická 86/6, Prague 1 – Old Town, Mã bưu điện 110 00, mã số thuế: 061 16 329, được liệt kê trong Sổ đăng ký thương mại, lưu trữ bởi Tòa án thành phố ở Prague, Mục C, Phụ lục số 276405 (sau đây gọi là “Bên bán”) quy định quyền và nghĩa vụ chung của các bên tham gia hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan tới hợp đồng mua hàng (sau đây gọi là “hợp đồng mua hàng”) giữa Bên bán và cá nhân khác (sau đây gọi là “Bên mua”) qua một cửa hàng điện tử của Bên bán, theo quy định tại mục 1751, khoản 1 của Đạo luật số 89/2012, Coll., Bộ luật Dân sự sửa đổi (sau đây gọi là “Bộ luật dân sự”). Bên bán điều hành cửa hàng điện tử tại trang web www.hempsapa.com (sau đây gọi là “trang web”), sử dụng giao diện của trang web (sau đây gọi là “giao diện web”).

1.2. Điều khoản và Điều kiện không áp dụng cho những trường hợp trong đó người có ý định mua hàng từ Bên bán là một pháp nhân hoặc là một người đang mua hàng như một phần trong hoạt động kinh doanh của họ hoặc như một phần trong việc hành nghề cá nhân của họ.

1.3. Các quy định ngoài Điều khoản và Điều kiện có thể được thiết lập như một phần của hợp đồng mua hàng. Các quy định ngoài ĐK & ĐK có trong hợp đồng mua hàng được ưu tiên áp dụng so với các quy định được thiết lập trong Điều khoản và Điều kiện.

1.4. Các quy định được thiết lập trong Điều khoản và Điều kiện tạo thành một phần không thể tách rời của hợp đồng mua hàng. Hợp đồng mua hàng và ĐK & ĐK được viết bằng tiếng Séc. Hợp đồng mua hàng có thể được hoàn thiện bằng tiếng Séc.

1.5. Bên bán bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi nội dung của Điều khoản và Điều kiện. Quy định này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ đã có hiệu lực trước khi có sự thay đổi hoặc sửa đổi đối với Điều khoản và Điều kiện.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

1.6. Bên mua có thể truy cập vào giao diện người dùng sau khi đăng ký trên trang web của Bên bán. Giao diện người dùng (sau đây gọi là “tài khoản người dùng”) cho phép Bên mua đặt hàng từ cửa hàng điện tử. Trong trường hợp giao diện web của cửa hàng điện tử cho phép, Bên mua cũng có thể đặt hàng mà không cần đăng ký, trực tiếp từ giao diện web của cửa hàng điện tử.

1.7. Bên mua có nghĩa vụ nhập chính xác và trung thực tất cả các chi tiết trong quá trình đăng ký trên trang web và trong khi đặt hàng. Bên mua có nghĩa vụ cập nhật các chi tiết trong tài khoản người dùng của mình trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào. Bên bán ghi nhận các chi tiết được nhập trong tài khoản người dùng của Bên mua và trong quá trình đặt hàng là chính xác.

1.8. Sự truy cập vào tài khoản người dùng được bảo vệ bằng tên người dùng và mật khẩu. Bên mua có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của thông tin cần thiết để truy cập vào tài khoản người dùng của mình.

1.9. Bên mua không được cho phép các bên thứ ba truy cập và sử dụng tài khoản người dùng của mình.

1.10. Bên bán có quyền xóa tài khoản người dùng, đặc biệt trong trường hợp Bên mua không sử dụng tài khoản người dùng của họ trong hơn một năm hoặc trong trường hợp Bên mua vi phạm các nghĩa vụ của họ phát sinh từ hợp đồng mua hàng (bao gồm Điều khoản và Điều kiện).

1.11. Bên mua công nhận rằng tài khoản người dùng không phải có thể truy cập tại mọi thời điểm, đặc biệt là khi liên quan đến việc bảo trì cần thiết đối với các thiết bị phần cứng và phần mềm của Bên bán hoặc việc bảo trì cần thiết đối với các thiết bị phần cứng và phần mềm của bên thứ ba.

HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG MUA HÀNG

2.1. Việc trình bày đầy đủ các hàng hóa trên giao diện web của cửa hàng điện tử có tính chất thông tin và Bên bán không có nghĩa vụ phải hoàn thiện hợp đồng mua hàng liên quan đến những mặt hàng này. Quy định được thiết lập trong mục 1732, khoản 2 của Bộ luật Dân sự không được áp dụng tại đây.

2.2. Giao diện web của cửa hàng điện tử chứa thông tin về hàng hóa, bao gồm cả giá của từng mặt hàng và chi phí trả lại hàng, nếu hàng không thể được trả lại qua bưu điện. Giá của hàng hóa bao gồm thuế GTGT và tất cả các khoản phí khác. Giá của hàng hóa vẫn giữ nguyên trong khoảng thời gian chúng được liệt kê trên giao diện web của cửa hàng điện tử. Quy định này không giới hạn quyền của Bên bán được đặt ra giá mua theo các điều kiện khác theo thỏa thuận riêng.

2.3. Giao diện web của cửa hàng điện tử cũng chứa thông tin về các chi phí liên quan tới đóng gói và giao hàng. Thông tin về chi phí đóng gói và giao hàng chỉ có hiệu lực khi giao hàng trong nước Cộng hòa Séc.

2.4. Để đặt hàng, Bên mua phải điền vào một mẫu đơn đặt hàng trên giao diện web của cửa hàng điện tử. Mẫu đơn đặt hàng chứa những thông tin sau:

2.4.1. thông tin về hàng hóa (Bên mua “đặt” hàng hóa vào giỏ hàng điện tử trên giao diện web của cửa hàng điện tử),

2.4.2. phương thức thanh toán và giao hàng đối với hàng hóa đã đặt hàng, và

2.4.3. thông tin liên quan tới chi phí giao hàng (sau đây được gọi là “đơn đặt hàng”).

2.5. Trước khi gửi đơn đặt hàng cho Bên bán, Bên mua có thể kiểm tra và sửa đổi tất cả các chi tiết của đơn đặt hàng, để tìm và sửa lỗi có thể xảy ra khi điền vào mẫu đơn đặt hàng. Bên mua gửi đơn đặt hàng cho Bên bán bằng cách nhấp vào nút “Gửi”. Bên bán ghi nhận các chi tiết của đơn đặt hàng là chính xác. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, Bên bán có nghĩa vụ xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng của Bên mua qua địa chỉ e-mail của Bên mua được điền trong tài khoản người dùng hoặc trong đơn đặt hàng (sau đây gọi là “địa chỉ e-mail của Bên mua”).

2.6. Bên bán có quyền yêu cầu Bên mua xác nhận bổ sung về đơn đặt hàng, dựa trên tính chất của đơn đặt hàng (số lượng hàng hóa, giá mua, chi phí giao hàng), bằng văn bản hoặc qua điện thoại.

2.7. Mối quan hệ hợp đồng giữa Bên bán và Bên mua phát sinh từ khi gửi xác nhận đơn đặt hàng cho Bên mua (chấp nhận) qua e-mail, đến địa chỉ e-mail của Bên mua.

2.8. Bên mua đồng ý cho phép sử dụng các phương tiện giao tiếp từ xa để hoàn thiện hợp đồng mua hàng. Bên mua thanh toán mọi chi phí phát sinh từ việc sử dụng các phương tiện giao tiếp từ xa liên quan tới hợp đồng mua hàng (chi phí kết nối internet và điện thoại), và chúng có chi phí không khác biệt với giá dịch vụ cơ bản.

GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Bên mua có thể thanh toán giá cho hàng hóa và/hoặc chi phí giao hàng theo hợp đồng mua hàng bằng các phương thức sau:

a) bằng tiền mặt tại cửa hàng của Bên bán trên địa chỉ này: [Libušská 319/126142 00 Praha-Libuš-Písnice, Czech Republic];

b) trả tiền mặt khi giao hàng tại địa chỉ được Bên mua ghi trong mẫu đơn đặt hàng,

c) chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên bán, số tài khoản ngân hàng: [4563798309/0800], IBAN: CZ82 0800 0000 0045 6379 8309, BIC (SWIFT): GIBACZPX tại [Česká spořitelna];

d) chuyển khoản qua hệ thống thanh toán trực tuyến banking online;

e) thanh toán bằng thẻ tín dụng;

3.2. Cùng với giá tiền mua hàng, Bên mua có nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến việc đóng gói và giao hàng như đã nêu trong hợp đồng mua hàng. Nếu không có gì khác được nêu, giá tiền mua hàng bao gồm cả các chi phí giao hàng.

3.3. Bên bán không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán trước nào từ Bên mua. Điều này không ảnh hưởng tới quy định tại Điều 4.6 của ĐK & ĐK về nghĩa vụ thanh toán trước tiền mua hàng.

3.4. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán khi giao hàng, tiền mua hàng được thanh toán khi hàng được giao cho Bên mua. Trong trường hợp chuyển khoản, tiền mua hàng phải được thanh toán trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thiện hợp đồng mua hàng.

3.5. Trong trường hợp chuyển khoản, Bên mua có nghĩa vụ sử dụng một mã số định danh cụ thể của khoản thanh toán khi thực hiện thanh toán tiền mua hàng. Trong trường hợp chuyển khoản, nghĩa vụ thanh toán giá mua của Bên mua được hoàn thành khi tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của Bên bán.

3.6. Bên bán có quyền yêu cầu thanh toán tiền mua hàng trước khi gửi hàng cho Bên mua, đặc biệt khi Bên mua không xác nhận đơn đặt hàng (Điều 3.6). Quy định tại mục 2119, khoản 1 của Bộ Luật dân sự không được áp dụng.

3.7. Các khoản giảm giá có thể có đối với giá tiền mua hàng được cung cấp cho Bên mua không thể kết hợp với nhau.

3.8. Trong trường hợp điều sau đây là bình thường trong quan hệ mua bán hoặc trong trường hợp có quy định pháp lý ràng buộc, Bên bán sẽ xuất một hóa đơn cho Bên mua đối với các khoản thanh toán thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua hàng. Bên bán có nghĩa vụ nộp thuế GTGT. Bên bán sẽ xuất hóa đơn cho Bên mua và gửi hóa đơn điện tử đến địa chỉ e-mail của Bên mua sau khi Bên mua thanh toán tiền mua hàng.

3.9. Theo Đạo luật về hồ sơ bán hàng, Bên bán có nghĩa vụ cấp biên lai cho Bên mua. Bên bán cũng có nghĩa vụ ghi lại thanh toán được chấp nhận trực tuyến với quản trị viên thuế. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, Bên bán có nghĩa vụ ghi lại khoản thanh toán trong vòng 48 giờ.

RÚT KHỎI HỢP ĐỒNG MUA HÀNG

4.1. Bên bán đưa ra lưu ý rằng theo quy định tại mục 1837 của Bộ luật Dân sự, không thể rút khỏi hợp đồng mua hàng đối với việc giao hàng đã được điều chỉnh theo mong muốn của Bên mua, không thể rút khỏi hợp đồng mua hàng đối với việc giao hàng hóa dễ hư hỏng, hoặc các loại hàng hóa không thể thu hồi đặt chung với các hàng hóa khác trong quá trình giao hàng. Cũng không thể rút lại tiền mua hàng đối với các hàng hóa trong bao bì kín mà Bên mua đã lấy ra khỏi bao bì và do đó không thể trả lại vì những lý do vệ sinh, và cũng không thể rút khỏi hợp đồng mua hàng đối với các hàng hóa được giao là các tệp âm thanh hoặc video hoặc chương trình máy tính, trong trường hợp bao bì gốc đã bị hỏng.

4.2. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 5.1 của ĐK & ĐK và các trường hợp không thể rút khỏi hợp đồng mua hàng khác, Bên mua có quyền rút khỏi hợp đồng mua hàng trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày giao hàng, căn cứ theo quy định tại mục 1829, khoản 1 của Bộ luật Dân sự về trường hợp đối tượng của hợp đồng mua hàng là một số loại hàng hóa hoặc việc việc giao hàng chia thành nhiều phần, khoảng thời gian này bắt đầu vào ngày giao lô hàng cuối cùng cho Bên mua. Yêu cầu rút khỏi hợp đồng mua hàng phải được gửi đến Bên bán trong khoảng thời gian được nêu trong câu trước. Yêu cầu rút khỏi hợp đồng mua hàng có thể được gửi đến địa chỉ cửa hàng của Bên bán hoặc đến địa chỉ e-mail của Bên bán [info@hempsapa.com].

4.3. Trong trường hợp rút khỏi hợp đồng mua hàng theo Điều 5.2 của ĐK & ĐK, hợp đồng mua hàng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Bên mua phải trả lại hàng cho Bên bán trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày gửi yêu cầu rút khỏi hợp đồng mua hàng đến Bên bán. Trong trường hợp Bên mua rút khỏi hợp đồng mua hàng, Bên mua phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc trả lại hàng cho Bên bán, điều này cũng áp dụng trong trường hợp hàng hóa không thể được trả lại theo cách thông thường qua bưu điện.

4.4. Trong trường hợp rút khỏi hợp đồng mua hàng theo Điều 5.2 của ĐK & ĐK, Bên bán sẽ hoàn trả các phương tiện tài chính đã nhận được từ Bên mua trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày rút khỏi hợp đồng mua hàng, sử dụng cùng phương thức thanh toán. Bên bán cũng có quyền trực tiếp trả lại phương tiện tài chính cho Bên mua khi Bên mua trả lại hàng, hoặc theo bất kỳ cách nào khác nếu Bên mua đồng ý với phương thức này và không có chi phí nào khác phát sinh. Nếu Bên mua rút khỏi hợp đồng mua hàng, Bên bán không có nghĩa vụ trả lại phương tiện tài chính cho Bên mua trước khi hàng được trả lại hoặc trước khi Bên mua chứng minh rằng hàng đã được gửi trả lại cho Bên bán.

4.5. Bên bán có quyền tính gộp yêu cầu bồi thường hàng hóa bị hư hỏng vào yêu cầu hoàn trả tiền mua hàng của Bên mua.

4.6. Trong những trường hợp Bên mua có quyền rút khỏi hợp đồng mua hàng theo quy định tại mục 1829, khoản 1 của Bộ luật Dân sự, Bên bán có quyền rút khỏi hợp đồng mua hàng, cho đến khi hàng hóa được nhận bởi Bên mua. Trong trường hợp này, Bên bán có nghĩa vụ trả lại số tiền mua hàng cho Bên mua mà không gây ra sự chậm trễ không cần thiết, bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được Bên mua nêu.

4.7. Trong trường hợp Bên mua nhận được quà tặng cùng với hàng hóa, thỏa thuận tặng quà giữa Bên bán và Bên mua sẽ chấm dứt theo điều kiện rằng trong trường hợp Bên mua rút khỏi hợp đồng mua hàng, thỏa thuận tặng quà không còn hiệu lực và Bên mua có nghĩa vụ trả lại món quà cho Bên bán cùng với hàng hóa.

VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG

5.1. Trong trường hợp phương tiện vận chuyển được thiết lập dựa trên yêu cầu đặc biệt của Bên mua, Bên mua chấp nhận rủi ro và các chi phí có thể phát sinh liên quan tới phương tiện vận tải này.

5.2. Trong trường hợp Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa chỉ được Bên mua chỉ định trong đơn đặt hàng; căn cứ theo hợp đồng mua hàng, Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng khi hàng được giao.

5.3. Trong trường hợp cần phải giao hàng nhiều lần hoặc theo cách khác với cách được ghi trong đơn đặt hàng vì những lý do từ Bên mua, Bên mua có nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến việc giao hàng lặp lại và/hoặc chi phí liên quan đến các phương tiện giao hàng khác.

5.4. Khi chấp nhận hàng hóa từ công ty vận chuyển, Bên mua có nghĩa vụ kiểm tra xem bao bì có bị hư hỏng hay không. Trong trường hợp tìm thấy bất kỳ lỗi nào, Bên mua có nghĩa vụ báo cáo điều này cho hãng vận chuyển. Trong trường hợp thiệt hại trên bao bì rõ ràng là do hành động mở bao bì trái phép, Bên mua không có nghĩa vụ phải nhận hàng.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác của các bên tham gia hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá có thể được quy định trong các điều kiện giao hàng đặc biệt của Bên bán, nếu Bên bán đặt ra các điều kiện đó.

5.6. Giá vận chuyển:
Cộng Hòa Séc
PPL: 110, – CZK
Bưu điện Séc 130, – CZK

Cộng hòa Slovakia
PPL: 130, – CZK
Bưu điện Séc 232, – CZK

Liên minh châu Âu
PPL: 220, – CZK
Bưu điện Séc 232, – CZK

Các nước ngoài khối châu Âu
Bưu điện Séc 232, – CZK

Các nước khác
Bưu điện Séc 232, – CZK

CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN SAI SÓT

6.1. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng liên quan đến việc thực hiện sai sót được xác định bởi các điều luật ràng buộc chung (đặc biệt là các quy định tại mục 1914 đến 1925, mục 2099 đến 2117 và mục 2161 đến 2174 của Bộ luật Dân sự và trong Đạo luật số 634/1992 Coll. (sửa đổi) về bảo vệ người tiêu dùng).

6.2. Bên bán bảo đảm với Bên mua rằng hàng không có khiếm khuyết. Bên bán đặc biệt đảm bảo với Bên mua rằng tại thời điểm giao hàng:

6.2.1. hàng hoá có các đặc điểm như đã thỏa thuận bởi cả hai bên tham gia hợp đồng; và trong trường hợp không có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng mua hàng, hàng hoá có các đặc điểm như Bên bán nêu ra hoặc các đặc điểm như Bên mua trông đợi ​​liên quan đến tính chất của hàng hóa và dựa trên quảng cáo về hàng hóa ấy,

6.2.2. hàng hóa đáp ứng mục đích như Bên bán đã nêu hoặc đáp ứng mục đích thông thường của loại hàng hóa đó,

6.2.3. hàng hóa tương ứng với hàng mẫu hoặc mẫu giới thiệu đã được hai bên thỏa thuận về chất lượng và thành phần cấu tạo, nếu chất lượng hoặc thành phần cấu tạo của hàng hoá đã được thỏa thuận trước,

6.2.4. hàng hóa được giao chính xác về số lượng, tỷ lệ hoặc trọng lượng,

6.2.5. hàng hóa tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

6.3. Các quy định tại Điều 7.2 của ĐK & ĐK không áp dụng đối với hàng hóa được bán với giá thấp hơn do có khiếm khuyết, đối với hàng hóa bị hao mòn do sử dụng thường xuyên, đối với hàng hóa bị hư hỏng do sử dụng thường xuyên hoặc hàng hóa đã bị hư hỏng sau khi Bên mua nhận được chúng, hoặc đối với trường hợp đó được coi là điều bình thường xét về tính chất của hàng hoá.

6.4. Nếu một khiếm khuyết xảy ra trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận hàng, món hàng đó được coi là đã bị hư hỏng trong quá trình nhận hàng. Bên mua có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với hàng tiêu dùng trong vòng 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

6.5. Bên mua yêu cầu quyền lợi liên quan tới vấn đề thực hiện sai sót với Bên bán tại địa chỉ cửa hàng của Bên bán, là nơi có thể gửi khiếu nại liên quan tới chủng loại hàng hóa, hoặc tại trụ sở đã đăng ký hoặc nơi làm việc của Bên bán.

6.6. Các quyền và nghĩa vụ khác của các bên tham gia hợp đồng liên quan đến trách nhiệm của Bên bán đối với hàng hóa bị hư hỏng có thể được quy định bằng mẫu đơn khiến nại của Bên bán.

CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHÁC CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG

7.1. Bên mua có được quyền sở hữu hàng hóa bằng cách thanh toán toàn bộ số tiền mua hàng.

7.2. Bên bán không có nghĩa vụ với Bên mua liên quan đến bất kỳ quy tắc đạo đức nào trong phạm vi ý nghĩa của mục 1826, khoản 1, điểm e) của Bộ luật Dân sự.
7.3. Tất cả các khiếu nại từ người tiêu dùng được Bên bán xử lý thông qua địa chỉ email [info@hempsapa.com]. Bên bán sẽ gửi các thông tin về việc xử lý khiếu nại đến địa chỉ e-mail của Bên mua.

7.4. Việc giải quyết không qua tòa án đối với khiếu nại của người tiêu dùng liên quan tới hợp đồng mua hàng được thực hiện bởi Viện Kiểm định Thương mại Séc, có trụ sở đăng ký tại Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, mã số thuế: 000 20 869, trang web: https://adr.coi.cz /cs. Nền tảng trực tuyến để giải quyết khiếu nại có tại http://ec.europa.eu/consumers/odr và người tiêu dùng có thể sử dụng nền tảng này để giải quyết xung đột giữa Bên bán và Bên mua phát sinh từ hợp đồng mua hàng.

7.5. Trung tâm người tiêu dùng châu Âu của Cộng hòa Séc, trụ sở đăng ký tại Štěpánská 567/15, 120 00, Prague 2, trang web: http://www.evropskyspotrebitel.cz theo Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu số 524/2013 từ ngày 21 tháng 5 năm 2013 , là điểm liên lạc về giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trực tuyến và về thay đổi quy định (ES) số 2006/2004 và Chỉ thị 2009/22/ES (quy định về giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trực tuyến).

7.6. Bên bán có quyền bán hàng hóa trên cơ sở giấy phép thương mại. Văn phòng thương mại thích hợp thực hiện kiểm định. Hoạt động kiểm tra việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện bởi Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Viện Kiểm định Thương mại Séc, bên cạnh các hoạt động khác, thực hiện tuân thủ theo Đạo luật số 634/1992, Coll. (sửa đổi) về bảo vệ Bên tiêu dùng.

7.7. Bên mua chấp nhận rủi ro về thay đổi các hoàn cảnh trong phạm vi ý nghĩa của mục 1765, khoản 2 của Bộ luật Dân sự.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên mua, là một cá nhân, được đảm bảo bởi Đạo luật số 101/2000 Coll. (sửa đổi) về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và theo quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu 2016/679 từ ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do dữ liệu này và về việc hủy Chỉ thị số 95/46/ES (quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

8.2. Bên mua đồng ý với việc xử lý các dữ liệu cá nhân sau: họ và tên, địa chỉ, số nhận dạng, mã số thuế, địa chỉ e-mail, số điện thoại (sau đây được gọi là “dữ liệu cá nhân”). Bên mua ghi nhận rằng dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo các quy định pháp lý thích hợp. Trong quá trình đặt hàng, Bên mua sẽ được thông báo về quyền của họ liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ và họ có tùy chọn đồng ý hay không để xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích cụ thể trong các trường hợp thích hợp.

8.3. Bên mua đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán, cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua hàng. Bên mua ghi nhận rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán là điều kiện cần thiết cho việc giao hàng. Nếu Bên mua thực hiện tùy chọn này trong khi đặt hàng, họ cũng đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán để gửi thông tin và thư thương mại tới Bên mua. Việc đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân ở mức độ hoàn chỉnh trong điều khoản này không phải là điều kiện cần thiết để hoàn thiện hợp đồng mua hàng.

8.4. Bên mua ghi nhận rằng họ có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân chính xác và trung thực (trong quá trình đăng ký, tại tài khoản người dùng của họ, trong khi thực hiện đặt hàng trên giao diện web của cửa hàng điện tử) và họ có nghĩa vụ thông báo cho Bên bán bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu cá nhân mà không gây ra sự chậm trễ không cần thiết.

8.5. Bên bán có quyền chỉ định việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên mua cho một bên thứ ba (bên xử lý). Ngoài những người vận chuyển hàng hóa, dữ liệu cá nhân sẽ không được tiết lộ với bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của Bên mua.

8.6. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong thời gian loại hình kinh doanh của Bên bán vẫn giữ nguyên. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý điện tử tự động hoặc bằng cách in không tự động.

8.7. Bên mua xác nhận rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Bên bán là chính xác và họ đã cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự nguyện.

8.8. Trong trường hợp Bên mua cho rằng Bên bán hoặc bên thứ ba được ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân (Điều 9.5) xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo một cách trái với quy định bảo vệ cuộc sống riêng tư hoặc cá nhân của Bên mua, hoặc theo một cách trái luật pháp, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu cá nhân không chính xác về mục đích xử lý của nó, Bên mua có quyền:

8.8.1. yêu cầu Bên bán hoặc bên xử lý giải thích,

8.8.2. yêu cầu Bên bán hoặc bên xử lý loại bỏ tình huống do sai sót này gây ra,

8.8.3. yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ và cập nhật hoặc sửa dữ liệu đó,

8.8.4. liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

8.9. Nếu Bên mua yêu cầu Bên bán cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ, Bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin này cho Bên mua. Bên bán có quyền nhận thù lao tương xứng cho việc cung cấp thông tin này. Khoản thù lao này không được vượt quá chi phí cần thiết để cung cấp thông tin.

GỬI THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ LƯU TRỮ COOKIES

9.1. Bên mua có thể đồng ý nhận thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Bên bán gửi đến địa chỉ e-mail của Bên mua. Bên mua cũng có thể đồng ý nhận thông tin thương mại từ Bên bán gửi đến địa chỉ e-mail của Bên mua.

9.2. Bên mua có thể đồng ý lưu trữ cookies trong máy tính của họ. Trong trường hợp việc mua hàng từ trang web có thể được thực hiện và các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mua hàng có thể được thực hiện mà không cần lưu trữ cookies trong máy tính của Bên mua, Bên mua có quyền rút lại sự đồng ý được nêu trong câu trước đó bất kỳ lúc nào .

GIAO HÀNG

10.1. Bên mua có thể nhận thông tin được gửi đến địa chỉ e-mail của Bên mua.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU CÙNG

11.1. Nếu mối quan hệ được thiết lập bởi hợp đồng mua hàng có liên quan đến một khía cạnh quốc tế (nước ngoài), các bên tham gia hợp đồng đồng ý rằng mối quan hệ đó sẽ được quy định bởi luật pháp Séc.

11.2. Việc lựa chọn luật theo Điều 12.1 của ĐK & ĐK không lấy đi sự bảo vệ người tiêu dùng theo các quy định pháp lý, theo đó không thể trái với hợp đồng và sẽ được sử dụng trong trường hợp không chọn luật theo Điều khoản 6, khoản 1 của Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu (ES) số 593/2008 từ ngày 17 tháng 6 năm 2008 về luật áp dụng cho các mối quan hệ hợp đồng (Rome I).

11.3. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ hoặc không có hiệu lực, hoặc nó trở nên không hợp lệ hoặc không có hiệu lực, một quy định mới sẽ được thay vào đó. Quy định này phải tương ứng với ý nghĩa của quy định ban đầu chặt chẽ nhất có thể. Sự không hợp lệ hoặc không hiệu lực của một quy định không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các quy định khác.

11.4. Bên bán lưu trữ hợp đồng mua hàng bao gồm các Điều khoản và Điều kiện dưới dạng điện tử và không cấp quyền truy cập cho Bên mua.

11.5. Chi tiết liên lạc của Bên bán: địa chỉ giao hàng [Libušská 319/126142 00 Praha-Libuš-Písnice, Czech Republic], địa chỉ e-mail [info@hempsapa.com], số điện thoại [+420 770 643 952].
Tại Prague, ngày [01/10/2018]
HEMP SAPA s.r.o.