Quyền riêng tư

8.1. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên mua, là một cá nhân, được đảm bảo bởi Đạo luật số 101/2000 Coll. (sửa đổi) về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và theo quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu 2016/679 từ ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do dữ liệu này và về việc hủy Chỉ thị số 95/46/ES (quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

8.2. Bên mua đồng ý với việc xử lý các dữ liệu cá nhân sau: họ và tên, địa chỉ, số nhận dạng, mã số thuế, địa chỉ e-mail, số điện thoại (sau đây được gọi là “dữ liệu cá nhân”). Bên mua ghi nhận rằng dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo các quy định pháp lý thích hợp. Trong quá trình đặt hàng, Bên mua sẽ được thông báo về quyền của họ liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ và họ có tùy chọn đồng ý hay không để xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích cụ thể trong các trường hợp thích hợp.

8.3. Bên mua đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán, cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua hàng. Bên mua ghi nhận rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán là điều kiện cần thiết cho việc giao hàng. Nếu Bên mua thực hiện tùy chọn này trong khi đặt hàng, họ cũng đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Bên bán để gửi thông tin và thư thương mại tới Bên mua. Việc đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân ở mức độ hoàn chỉnh trong điều khoản này không phải là điều kiện cần thiết để hoàn thiện hợp đồng mua hàng.

8.4. Bên mua ghi nhận rằng họ có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân chính xác và trung thực (trong quá trình đăng ký, tại tài khoản người dùng của họ, trong khi thực hiện đặt hàng trên giao diện web của cửa hàng điện tử) và họ có nghĩa vụ thông báo cho Bên bán bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu cá nhân mà không gây ra sự chậm trễ không cần thiết.

8.5. Bên bán có quyền chỉ định việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bên mua cho một bên thứ ba (bên xử lý). Ngoài những người vận chuyển hàng hóa, dữ liệu cá nhân sẽ không được tiết lộ với bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của Bên mua.

8.6. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong thời gian loại hình kinh doanh của Bên bán vẫn giữ nguyên. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý điện tử tự động hoặc bằng cách in không tự động.

8.7. Bên mua xác nhận rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Bên bán là chính xác và họ đã cung cấp dữ liệu cá nhân một cách tự nguyện.

8.8. Trong trường hợp Bên mua cho rằng Bên bán hoặc bên thứ ba được ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân (Điều 9.5) xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo một cách trái với quy định bảo vệ cuộc sống riêng tư hoặc cá nhân của Bên mua, hoặc theo một cách trái luật pháp, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu cá nhân không chính xác về mục đích xử lý của nó, Bên mua có quyền:

8.8.1. yêu cầu Bên bán hoặc bên xử lý giải thích,

8.8.2. yêu cầu Bên bán hoặc bên xử lý loại bỏ tình huống do sai sót này gây ra,

8.8.3. yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ và cập nhật hoặc sửa dữ liệu đó,

8.8.4. liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

8.9. Nếu Bên mua yêu cầu Bên bán cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ, Bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin này cho Bên mua. Bên bán có quyền nhận thù lao tương xứng cho việc cung cấp thông tin này. Khoản thù lao này không được vượt quá chi phí cần thiết để cung cấp thông tin.

GỬI THÔNG TIN THƯƠNG MẠI VÀ LƯU TRỮ COOKIES

9.1. Bên mua có thể đồng ý nhận thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Bên bán gửi đến địa chỉ e-mail của Bên mua. Bên mua cũng có thể đồng ý nhận thông tin thương mại từ Bên bán gửi đến địa chỉ e-mail của Bên mua.

9.2. Bên mua có thể đồng ý lưu trữ cookies trong máy tính của họ. Trong trường hợp việc mua hàng từ trang web có thể được thực hiện và các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mua hàng có thể được thực hiện mà không cần lưu trữ cookies trong máy tính của Bên mua, Bên mua có quyền rút lại sự đồng ý được nêu trong câu trước đó bất kỳ lúc nào .